എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും

പൊതുജനാരോഗ്യം

284 ലേഖനങ്ങൾ

Current Affairs

240 ലേഖനങ്ങൾ

കോവിഡ്-19

236 ലേഖനങ്ങൾ

ആരോഗ്യ അവബോധം

115 ലേഖനങ്ങൾ

സുരക്ഷ

64 ലേഖനങ്ങൾ

ശിശുപരിപാലനം

59 ലേഖനങ്ങൾ

കിംവദന്തികൾ

53 ലേഖനങ്ങൾ

Infectious Diseases

52 ലേഖനങ്ങൾ

Medicine

45 ലേഖനങ്ങൾ

Hoax

39 ലേഖനങ്ങൾ

Psychiatry

37 ലേഖനങ്ങൾ

Uncategorized

37 ലേഖനങ്ങൾ

Pediatrics

36 ലേഖനങ്ങൾ

Life Style

30 ലേഖനങ്ങൾ

Preventive Medicine

26 ലേഖനങ്ങൾ

Generic

24 ലേഖനങ്ങൾ

Parenting

23 ലേഖനങ്ങൾ

നൈതികത

21 ലേഖനങ്ങൾ

Gynecology

20 ലേഖനങ്ങൾ

Emergency Medicine

16 ലേഖനങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവ

16 ലേഖനങ്ങൾ

Dermatology

15 ലേഖനങ്ങൾ

Ethics

12 ലേഖനങ്ങൾ

Ophthalmology

12 ലേഖനങ്ങൾ

Primary Care

12 ലേഖനങ്ങൾ

അനുഭവങ്ങൾ

12 ലേഖനങ്ങൾ

ആരോഗ്യമേഖല

12 ലേഖനങ്ങൾ

ഗവേഷണം

12 ലേഖനങ്ങൾ

Surgery

11 ലേഖനങ്ങൾ

Vaccination

11 ലേഖനങ്ങൾ

Endocrinology

10 ലേഖനങ്ങൾ

First Aid

10 ലേഖനങ്ങൾ

Orthopedics

10 ലേഖനങ്ങൾ

Gastroenterology

8 ലേഖനങ്ങൾ

Neurology

8 ലേഖനങ്ങൾ

Dietetics

7 ലേഖനങ്ങൾ

Forensic Medicine

7 ലേഖനങ്ങൾ

History

7 ലേഖനങ്ങൾ

Obstetrics

7 ലേഖനങ്ങൾ

Oncology

7 ലേഖനങ്ങൾ

അംഗപരിമിതർ

7 ലേഖനങ്ങൾ

Geriatrics

6 ലേഖനങ്ങൾ

Toxicology

6 ലേഖനങ്ങൾ

Dentistry

5 ലേഖനങ്ങൾ

Disaster Management

5 ലേഖനങ്ങൾ

Immunisation

5 ലേഖനങ്ങൾ

Philosophy

5 ലേഖനങ്ങൾ

Pulmonology

5 ലേഖനങ്ങൾ

Cardiology

4 ലേഖനങ്ങൾ

Genetic Diseases

4 ലേഖനങ്ങൾ

Nephrology

4 ലേഖനങ്ങൾ

Palliative Medicine

4 ലേഖനങ്ങൾ

Anaesthesia

3 ലേഖനങ്ങൾ

Andrology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Gastrosurgery

3 ലേഖനങ്ങൾ

Pathology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Pharmacology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Radiology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Sports Medicine

2 ലേഖനങ്ങൾ

Transfusion Medicine

2 ലേഖനങ്ങൾ

ENT

1 ലേഖനങ്ങൾ

Radiotherapy

1 ലേഖനങ്ങൾ

Research

1 ലേഖനങ്ങൾ

Urology

1 ലേഖനങ്ങൾ

Poster

0 ലേഖനങ്ങൾ

Text

0 ലേഖനങ്ങൾ

Video

0 ലേഖനങ്ങൾ